kalkulacka

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

-priebežné kompletné vedenie účtovnej evidencie v sústave jednoduchého účtovníctva
-peňažný denník
-pokladničná kniha
-evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní k DPH
-evidencia pohľadávok
-evidencia záväzkov
-evidencia drobného majetku
-evidencia investičného majetku
-evidencia sociálneho fondu
-výpočet odpisov
-účtovná závierka
-daňové priznanie, výkaz príjmov a výdavkov, výkaz majetku a záväzkov
-priebežné spracovanie výsledkov hospodárenia, kalkulácia dane z príjmu
-priebežné saldokonto pohľadávok a záväzkov