PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTO

-priebežné kompletné vedenie účtovnej evidencie v sústave podvojného účtovníctva
-účtovný denník
-hlavná kniha
-evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní k DPH
-evidencia pohľadávok
-evidencia záväzkov
-pokladničná kniha
-evidencia drobného majetku
-evidencia investičného majetku
-evidencia sociálneho fondu
-výpočet odpisov
-účtovná závierka
-daňové priznanie, výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky
-priebežné spracovanie výsledkov hospodárenia, kalkulácia dane z príjmu
-priebežné saldokonto pohľadávok a záväzkov