Archív značiek: učtovníctvo

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

-priebežné kompletné vedenie účtovnej evidencie v sústave jednoduchého účtovníctva
-peňažný denník
-pokladničná kniha
-evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní k DPH
-evidencia pohľadávok
-evidencia záväzkov
-evidencia drobného majetku
-evidencia investičného majetku
-evidencia sociálneho fondu
-výpočet odpisov
-účtovná závierka
-daňové priznanie, výkaz príjmov a výdavkov, výkaz majetku a záväzkov
-priebežné spracovanie výsledkov hospodárenia, kalkulácia dane z príjmu
-priebežné saldokonto pohľadávok a záväzkov

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTO

-priebežné kompletné vedenie účtovnej evidencie v sústave podvojného účtovníctva
-účtovný denník
-hlavná kniha
-evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní k DPH
-evidencia pohľadávok
-evidencia záväzkov
-pokladničná kniha
-evidencia drobného majetku
-evidencia investičného majetku
-evidencia sociálneho fondu
-výpočet odpisov
-účtovná závierka
-daňové priznanie, výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky
-priebežné spracovanie výsledkov hospodárenia, kalkulácia dane z príjmu
-priebežné saldokonto pohľadávok a záväzkov

MZDY A PERSONALISTIKA

-výpočet miezd zamestnancov
-vypracovanie výplatných pások zamestnancov
-vypracovanie výkazov pre sociálnu poisťovňu
-vypracovanie výkazov pre zdravotné poisťovne
-vypracovanie štvrťročných prehľadov a ročných hlásení zo závislej činnosti pre daňový úrad
-zhotovenie príkazov na úhradu
-zhotovenie pracovných zmlúv
-zhotovenie ukončení pracovných vzťahov
-zhotovenie prihlášok a odhlášok zamestnancov do poisťovní
-zhotovenie potvrdení o príjme zamestnancov
-vypracovanie evidenčných listov
-vypracovanie mzdových listov
-vypracovanie rekapitulácií miezd
-vypracovanie ročného zúčtovanie dane zo závislej činnosti
-vypracovanie daňových priznaní A